• Sanhua

 • Expansionsventil RFK-R134 ODF Sanhua

 • Magnetventil MDF-6mm Sanhua

 • Schauglas SYJ-6mm Sanhua

 • Expansionsventil RFK-R134 SAE Sanhua

 • Magnetventil MDF-10mm Sanhua

 • Schauglas SYJ-10mm Sanhua

 • Expansionsventil RFK-E-R134 ODF Sanhua

 • Magnetventil MDF-12mm Sanhua

 • Expansionsventil RFK-E-R134 SAE Sanhua

 • Magnetventil MDF-16mm Sanhua

 • Expansionsventil RFK-R404 ODF Sanhua

 • Expansionsventil RFK-R404 SAE Sanhua

 • Spule mit Stecker MDF 220V AC

 • Expansionsventil RFK-E-R404 ODF Sanhua

 • Düse RFKA 0X Sanhua

 • Düse RFKA 00 Sanhua

 • Düse RFKA 01 Sanhua

 • Düse RFKA 02 Sanhua

 • Düse RFKA 03 Sanhua